TRO & LIV

Vem är Jesu sändebud?

”Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt 28:18-20)

De flesta människor som varit med i kristna sammanhang eller hållit sig vakna under religionstimmarna i skolan är säkert bekanta med ovan nämnda bibelställe, som även kallas för missionsbefallningen. Detta bibelställe fungerar som en av de centrala texterna vad gäller kristen mission. Men vad är egentligen mission, och hur ska detta bibelställe förstås i praktiken? På vilket sätt styr den våra församlingars verksamhet i dag?

När vi funderar kring temat mission är det viktigt att vi först har klart för oss på vilken grund det kristna evangelisationsarbetet står. I bibeltexten kan vi inledningsvis konstatera, att Jesus motiverar sin befallning med orden ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför…”. Vad är detta för en typ av makt? Det är den allra högsta möjliga makten. Det är makten över synden, döden och djävulen. Det är en makt som ingen människa någonsin lyckats uppnå med pengar, våld eller fromma gärningar. Det är en makt som endast Jesus har fått, eftersom han har fullbordat kraven i Guds lag genom sitt rättfärdiga liv och sin död på korset (Fil. 2:6-11). Allt vad Jesus gjorde, tänkte och sade var i enlighet med Faderns vilja. Det är alltså på detta fullbordade försoningsverk som hela evangelisationsarbetet grundar sig och med denna makt som Jesus ger missionsbefallningen.

Då grunden för den kristna missionen är lagd, ska vi titta närmare på exakt vad det är som Jesus befaller. I texten kan vi läsa hur Jesus säger: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er”. I praktiken kan man säga att Jesus befaller sina lärjungar att förkunna Guds ord och förvalta sakramenten. Den här simpla missionsmodellen är något som varje kristen församling kan genomföra också i dag. Det är en modell som tillämpas i alla församlingar, där nådemedlen brukas regelbundet. Genom att helt enkelt samlas och fira gudstjänst är församlingen alltså redan delaktig i missionsarbetet.

Vid sidan av gudstjänsten finns det också en mängd andra sätt att utöva mission. Det är dock viktigt att poängtera, att vi inte behöver känna oss tvingade att evangelisera på sätt som känns väldigt obekväma och onaturliga för oss. Tvärtom får vi med glädje ta del av missionsarbetet på sådana ställen och på ett sådant sätt som passar de egenskaper som Gud har gett oss. När vi som kristna och som församling bekänner vår tro, prisar Gud för hans nåd och enligt bästa förmåga tjänar våra nästa med kärlek, så är vi automatiskt med i Herrens stora missionsarbete. Jesus liknar i Matteusevangeliet 5:14 församlingen med ett ljus och en stad på ett berg som inte kan döljas. På samma sätt som ett ljus och en stad är synliga helt enkelt genom att finnas till, så kan vi lita på att vi syns i världen när vi målmedvetet och öppet lever som kristna enligt Bibelns undervisning. Slutligen får vi i allt detta komma ihåg det löfte som Jesus själv gav sina lärjungar, nämligen ”jag är med er alla dagar till tidens slut”.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.