TRO & LIV

Jesus segrar över ondskans makter

I den tidiga kyrkan döpte man traditionellt människorna vid påsken. Fastetiden, som vi nu befinner oss i fungerade under den tiden som en förberedelsetid inför dopet. De som skulle döpas(katekumenerna) fick undervisning i den kristna tron och det kristna livet. Om man var en vuxen människa som levt sitt liv på ett visst sätt (till exempel genom prostitution, trolldom eller avgudadyrkan) behövde man lära sig att sådana saker inte passade sig som en kristen människa. Allt sådant som inte var förenligt med den kristna läran och Jesu undervisning behövde upphöra innan man blev döpt. Själva dopet bestod också av flera så kallade exorcismböner (att man avsade sig den onde och ondskans makt), innan man sedan döptes/tvättades ren/blev kristen genom att man steg ner i vatten och sedan östes vatten över katekumenen i Faderns, Sonens och den helige Andes namn.

Vi vet att när Jesus dog och uppstod övervann han syndens och dödens makt, ondskans makt. Och genom dopet har också vi dött bort från vår syndaskuld men också uppstått med Jesus Kristus till ett nytt liv, ett liv som inte tar slut i och med vår naturliga död. I Mark. 16:16 kan vi läsa; ”Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd.” 

Här i världen blir vi inte fri från ondskans makter eller synden i våra egna liv men Jesus har en gång segrat över syndens och dödens makt och gett oss del i denna seger, frälsningen. Som kristna befinner vi oss i en kamp mot synden, men det är en märklig kamp eftersom Jesus egentligen redan vunnit den för oss. Synden får aldrig sista ordet i våra liv om vi bara vänder oss till Jesus och ber om förlåtelse och tar emot syndernas förlåtelse.

I inkommande söndagens evangelietext, Luk 11:14–23, driver Jesus ut en ond ande ur en man som var stum men som började tala. Några av dem som var där påstod att det var med hjälp av Beelsebul, djävulen, som han drev ut de onda andarna. Men Jesus sade till dem, v.19–20;

Men om det är med hjälp av Beelsebul som jag driver ut de onda andarna, med vems hjälp driver då era söner ut dem? De kommer därför vara era domare. Men om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er.

Som kristna har vi alltså en fantastisk Gud som också vill använda sig av oss. När vi blev döpta tecknade prästen korstecknet med fingret över pannan och bröstet och vi kan konstatera att Gud kom med evangeliet, Guds rike till oss. Detta evangelium om Jesus har makt över synden, döden och ondskans makter. Tänk att du och jag får vara med och sprida ett sådant budskap.

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.