TRO & LIV

Mobbning ur ett kristet perspektiv

Imago Dei. Skapad till Guds avbild. Jag tycker att detta är ett lämpligt uttryck att lyfta fram i inledningen. Varje individ är värdefull för att hon är skapad av den allsmäktige och helige Guden själv. Varje individ har ett inre värde som inte baserar sig på prestationer, personlighet eller andra egenskaper. Värdet rotar sig just i det, att Gud har format och skapat människan till sin egen avbild. 

Mobbning är ett fenomen där en en annan person upprepade gånger trycker ner en annan individ. Detta kan ta sig till uttryck som exempelvis förolämpningar, baktal eller till och med våldsamt beteende. Som kristna kan vi se mobbning som ett fenomen där en annan person på ett hjärtekrossande sätt trampar ner på en individ som är skapad till Guds avbild. I själva verket kunde mobbning även beskrivas som förakt mot det vackra som Gud har skapat. Som kristna har vi ett kall att älska våra medmänniskor. 

Mobbning bekämpas ofta med allvarliga diskussioner och samtal samt olika åtgärdsprogram inom exempelvis skolvärlden. Det är viktigt att samtala om ämnen såsom exempelvis hur man bemöter andra och vad det innebär att vara en god vän. Det är dock viktigt att överväga ifall diskussioner och olika program är tillräckliga åtgärder och huruvida de når till kärnan och själva rotproblemet. Problemet är att hela mänskligheten har syndat och saknar härligheten från Gud (Rom. 3:23). Mobbning är sist och slutligen ett hjärteproblem. Ifall vi inte ser att roten till ondska sist och slutligen kommer från vårt eget hjärta blir det tokigt att enbart bekämpa mobbning på beteendenivå. Vår beteende reflekterar det som vårt hjärta är fullt av. Då vi föds pånytt från ovan förändras även vårt beteende och livsriktningen tar en skarp sväng. I Hesekiel skrivs det: 

“Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.” (Hes 36:26-27)

I mobbningssituationer finns de som försvarar offret. Det är fint och rätt att stå emot det som är orätt. I Efesierbrevet 5:11 står det; Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället. Det är även trösterikt att veta att vi har tillgång till Gud, som är vishetens källa. I knepiga och utmanande situationer kan vi be till Gud om vishet hur man kan försvara offret. Gud är visdomens källa och ger villigt åt alla utan förebråelse (Jak 1:5). 

Däremot är det heller inte lönsamt eller vist att löna det onda med det onda. I Bergspredikan undervisar Jesus någonting helt annat. Jesus berättar att vi ska älska våra fiender och be för dem som förföljer oss. Ytterligare säger Jesus: Ni har hört att det är sagt: Öga för öga och tand för tand. Jag säger er: Stå inte emot den som är ond, utan om någon slår dig på den högra kinden, så vänd också den andra åt honom. (Se Matt 5: 38-48). Det är viktigt att notera att Jesus undervisar om relationen till medmänniskan. Då en medmänniska gör oss orätt är det inte vår uppgift att slå tillbaka med samma måtta. Det är dock viktigt att påpeka Jesus inte  undervisar att man inte skulle få försvara sig själv. Vi har rättsliga institutioner vilka har som uppdrag att se till att orätt bestraffas och att rättvisa sker. Dessa institutioner är instiftade av Gud själv. Poängen är att det inte är människans uppdrag att utkräva personlig hämnd mot någon viss person. I slutändan är det Gud som utför den ultimata rättvisan. 

Vi är frälsta av enbart nåd. Därmed är vi även kallade till att visa barmhärtighet mot den som mobbar. Detta betyder givetvis inte att vi tolererar eller accepterar mobbarens beteende. I stället kan detta innebära att vi, trots vår avsky till mobbningen, pekar vägen till korset. Detta kan betyda att se mobbaren som skapad av Gud och i behov av Guds frälsning. Ett kraftigt och ödmjukande Bibelställe finns i Rom 12:17-21: Löna inte ont med ont, sträva efter det som är gott inför alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Hämnas inte, mina älskade, utan lämna rum för vredesdomen. Ty det står skrivet: “Min är hämnden, jag skall utkräva den”, säger Herren. Men “om din fiende är hungrig, så ge honom att äta, om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda.”

Kära läsare det kan hända att du själv upplevt mobbning. Du får springa i Jesu famn där du finner tröst. Han känner dig och älskar dig. Må han skänka dig frid och helande. Låt oss lyfta blicken och finna tröst i Herrens ord; Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig. (Hebr 13:5) 

Källa: https://www.gotquestions.org/eye-for-an-eye.html 

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.