Bibelns böcker

Gamla testamentet – Guds frälsningsväg

Om man räknar antalet sidor i Bibeln kan man till sin förvåning märka att Gamla testamentet upptar nästan 80% av Bibeln. Ändå är det många som upplever att Gamla testamentet är obekant eller att man inte riktigt vet vad det innehåller. Ofta läser man hellre Nya testamentet. En orsak kan vara att man tycker att Gamla testamentet är svårt att förstå. En annan orsak kan vara att man tänker att det inte gäller längre. Vi har ju Nya testamentet där det talas om Jesus, då behövs väl inte det gamla längre? I den här artikeln skall vi se lite närmare på Gamla testamentet. Vi skall se på vad det innehåller och varför det fortfarande är viktigt.

Lagen, profeterna och skrifterna

Lukas beskriver i sitt evangelium hur Jesus efter sin uppståndelse hade bibelstudium på vägen till Emmaus: “Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad det stod om honom i alla Skrifterna.” (Luk. 24:27). På Jesu tid var detta ett vanligt sätt att tala om Guds Ord som ju då ännu ”bara” bestod av Gamla testamentet. Nya testamentet var ännu inte skrivet. Man sade att Bibeln består av lagen (=Mose), profeterna och skrifterna. Vi skall nu se närmare på den Bibel som Jesus och apostlarna läste och vad den innehöll.

Lagen

Lag-delen utgör grunden i Gamla testamentet. Den kommer först i Bibeln och består av de fem Moseböckerna. Här beskrivs viktiga händelser som skapelsen, syndafallet och syndafloden. Även fångenskapen i Egypten och Israels folks befrielse därifrån är viktiga händelser. Den största delen av Moseböckerna handlar ändå om ökenvandringen, vandringen från Egypten till det utlovade landet. Gud sluter förbund med folket vilket får stor betydelse. Under ökenvandringen ges lagen genom Mose. Lagen består av de regler som de skall följa som Guds eget folk. Till den lag som Gud ger hör både den etiska lagen om rätt och fel (de 10 buden) och samhälleliga och religiösa lagar (t.ex. hur brott ska straffas och hur offergudstjänsten skall gå till). Folket fick alltså en lag som gällde alla aspekter av livet.

Profeterna

Den andra delen i Gamla testamentet består av profetböckerna. Profeterna består av 21 böcker. De sex första böckerna, Josua, Domarboken, Första och Andra Samuelsböckerna samt Första och Andra Kungaböckerna, är historieböcker som berättar om den första tiden i det utlovade landet. De 15 övriga böckerna är profetböcker som fått sina namn från olika profeter och innehåller deras budskap. I profetböckerna framställs Guds budskap genom profeterna. Här uppmanas folket ofta att vända bort från sina egna, onda vägar för att undvika Guds dom. Löften om Guds frälsning och den kommande Messias är också centrala. Några centrala profeter är Jesaja, Jeremia och Hesekiel. Några ”mindre” profeter är t.ex. Obadja, Nahum och Jona.

Skrifterna

Den sista delen kallas skrifterna och består av 13 böcker av olika slag. I skrifterna finns poetiska böcker, t.ex. Psaltaren och Ordspråksboken. De består av sånger, böner och dikter som på olika sätt uttrycker tron på Gud. Psaltaren har för många varit den viktigaste psalm- och bönboken. Till skrifterna hör dessutom t.ex. Klagovisorna (innehåller klagan inför Gud över Jerusalems förstörelse), Höga Visan (beskriver kärleken mellan man och hustru), Job (handlar om lidande och mening), Daniel (berättar om Daniel som krigsfånge i Babylonien).

Israels folks historia – eller berättelse om Jesus?

När man studerar Gamla testamentet kan man konstatera att det är en beskrivning av Israels folks historia. Närmare bestämt en beskrivning av hur Gud har gripit in och tagit hand om sitt folk. Eftersom mycket av det som finns i Gamla testamentet är just historiebeskrivningar kan det för en läsare idag lätt uppfattas som att Gamla testamentet inte gäller mig. Särskilt när vi har Nya testamentet. Men Jesu ord i Luk. 24:27 vänder upp och ned på allting: “Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad det stod om honom i alla Skrifterna.” Enligt Jesus själv handlar HELA Gamla testamentet om honom! Det centrala budskapet till dig och mig idag är inte det som hände någon annan för länge sedan. Vi har ingen glädje av det. Det som är viktigaste för oss är att Gamla testamentet handlar om Jesus. Hur handlar det då om Jesus? Jo, för det första finns det många löften om den kommande Messias i Gamla testamentet (läs t.ex. Jesaja 53). För det andra finns det många ”gömda” bilder i Gamla testamentet som pekar framåt mot det som Jesus gjorde (jämför t.ex. 4 Mosebok 21:4–9 med Joh. 3:14–16). Därför är det viktigt att alltid ha med frågan – Hur kan jag förstå det här utgående från det jag vet om Jesus? – när man läser Gamla testamentet.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.