TRO & LIV

Gläd er när ni delar Kristi lidande – Inledning till 1:a Petrusbrevet

Kontext, tidsperiod och författare

Första Petrusbrevet är det sextonde brevet i raden av NT:s brev. Författaren till brevet är, som namnet antyder, aposteln Petrus. Han skrev brevet troligen före år 64 i Rom, fastän han i brevet använder täcknamnet namnet ”Babylon”. De första mottagarna är kristna i de nordvästra delarna av Mindre Asien, dvs delar av nuvarande Turkiet.

Sammanfattning

Brevet kan i stora drag delas in i fyra delar. Den första delen är de två första verserna som innehåller Petrus hälsning till de kristna i Mindre Asien. Redan här läggs grundtonen för hela brevet, då Petrus kallar mottagarna för både utvalda och främlingar. Utvalda av Gud till frälsning och ett heligt liv, men som här i världen lever som främlingar i ständig fara och lidande.

Den andra delen handlar om frälsningen i Kristus och sträcker sig från 1:3 till 2:10. Här riktar Paulus våra blickar till frälsningen som vi fått ta emot och påminner om hur dyrbar den är. Han visar också på att redan profeterna talade om denna frälsning.

Den tredje delen är den längsta (2:11-5:11) och handlar om de kristnas livsföring. Petrus ger bl.a. anvisningar om hur kristna ska leva inför överheten, i hemmet och i förhållande till motståndare. I det fjärde kapitlet lyfter Petrus fram det kristna lidandet, som också är ett av brevens huvudteman. De första mottagarna av brevet var nämligen i en situation där de fick lida för sin tro. Petrus skriver tröstande, men kanske lite överraskande ord om hur man ska förhålla sig till lidande.

I brevets avslutning (5:12-14) ger Petrus en sista uppmaning om att hålla fast i Guds nåd. Efter de sista hälsningarna, avslutar Petrus själv med fridshälsningen: ”Frid vare med er alla i Kristus.

Huvudpoänger

Det finns åtminstone två tydliga huvudpoänger i brevet. Det ena handlar om de förföljelser och lidanden som kristna får genomgå. Petrus lyfter fram att de som delar lidandet med Kristus, också kommer att få dela hans härlighet.

Den andra poängen är den kristnes nya, helgade liv. Genom dopet har den kristne fått del av det nya livet och därför ska hon dagligen förverkliga detta i sitt liv. Det gör man genom den livsföring som Petrus beskriver i brevet.

Hur kommer Kristus fram?

Petrus ger en ganska övergripande bild om vem Kristus är och vad han gjort. Petrus tar upp allt från Kristi preexistens, till hans syndfrihet och återkomst på den sista dagen. Men en, kanske utmärkande sak, är ändå att Petrus lyfter fram Kristus både som vår frälsare och vårt exempel. Vårt exempel och föredöme är Kristus framförallt i sin ödmjukhet och i sitt lidande.

Frågor

  1. Hurdant exempel lämnade Jesus efter sig enligt 1 Petr 2:21-25
  2. I 1 Petr 3:15 uppmanas vi att vara ”alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger.” Hur kan du själv förbereda dig för detta? 
  3. Hur kan Petrus säga att den kristne ska glädja sig mitt i lidande (1 Petr 4:12-14)

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.