TRO & LIV

Gud möter genom yttre medel – del 1

Hur verkar Gud med oss människor? Denna viktiga fråga besvaras på olika sätt i olika kristna samfund och sammanhang. En del säger att den helige Ande verkar med en människa direkt i hennes hjärta. Ibland verkar det nästan som att man menar att det inte alls behövs något yttre medel utan hela kristendomen är en fördold verklighet som sker direkt i en människas inre. Den egna bönen blir det enda egentliga sättet för mig att möta Gud och för Gud att möta mig. 

Idag kan man höra allt mer hur Guds Ord och församlingen visserligen är bra men inte absolut nödvändigt. Jag läste nyligen i en tidning att allt fler som kallar sig kristna anser att de inte behöver församlingen. Det viktigaste är den äkta, inre relationen med Jesus. Jag tror det är ett ganska naturligt mänskligt förhållningssätt att vi fokuserar på oss själva, på vårt inre, på vad jag gör och hur jag i mitt hjärta förhåller mig till Jesus. Därför är det lätt att vi riktar vår blick på just dessa saker. Men vår övertygelse som evangelisk-lutherska kristna avviker radikalt från en sådan syn. Vi tror att Gud verkar med oss människor från utsidan av oss, genom yttre medel. Därför behöver vårt fokus också vara på det som Gud gör med oss, inte på vårt eget hjärta. 

När vi studerar Guds Ord kan vi lägga märke till att Gud verkar med oss människor just genom yttre till synes enkla medel. Efter sin uppståndelse sänder Kristus sina apostlar att göra lärjungar till honom genom att döpa och förkunna hans ord (Matt 28:18-20). I Romarbrevet 10:13-17 för Paulus ett resonemang där han förklarar att Guds Ords predikan sker på Kristi uppdrag och befallning för att människor ska tro – så att ”var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst” (10:13). Ett annat tydligt ställe hittas i Johannesevangeliet 20:21-23 där Jesus sänder ut lärjungarna att förlåta synder i hans ställe: “Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.Sedan han sagt detta, andades han på dem och sade: “Ta emot den helige Ande! Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder så är han bunden.” 

Utgående från dessa och andra bibelställen förstår vi att Gud verkar med oss människor genom yttre medel. Särskilt i det sista bibelordet är det uppenbart att den Helige Ande verkar genom avlösningen, genom det hörbara evangeliet. Utifrån Petrus och Paulus undervisning (Apg 2:38 och Tit 3:5) förstår vi att också dopet hör till den helige Andes verk. I nästa del ser vi vilka konsekvenser denna sanning får i församlingen och det kristna livet.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.