Undervisning

Herrens bud och kyrkans ämbete – del 1/3

Dagens heta fråga

 Frågan om kvinnor som präster är fortfarande aktuell. Även om kyrkan i Finland redan 1986 fattade ett “positivt” beslut om ären­det, har det under åren inte skapat någon positiv in­ver­kan på församlingens gudstjänstliv, på dess liturgi och förkunnelse. Sna­rare tvärtom. Mån­ga bekännelsetrogna präster har stött på svå­ra problem. Biskoparna delar inte deras åsikter utan utövar en hård påtryckning. I stället för att understödja sina trognaste med­arbetare öns­kar stiftscheferna nuförtiden att alla i deras ef­ter­följd skall “anpassa sig efter denna värld­en”. Teologer som väg­­rar kommer inte att ordineras. De får ingen anställning. De står där ensamma utan­för kyrkans dörrar med sina stu­die­skul­der i handen. Samtidigt förkunnar in­ne i kyrkan kvinnliga in­ne­havare av prästtjänsten ofta en kristendom starkt färgad av fe­mi­nis­men, som in­te längre i någon stör­re utsträckning liknar den klassiska kris­tendomen. 

Då kyrkomötet fattade sitt ödesdigra beslut 1986, kun­gjor­des högtidligt att kyr­kan i Finland behö­ver också si­na kvinnliga präs­ter för att förkunna evangeliet för finska folket. Får jag nu till slut fråga: Vilket slags evangelium? Det handlar i de fles­ta fall inte om ett apos­toliskt bud­skap. En stor majoritet av “kvinn­liga präster” engagerar sig för en helt främmande fräls­nings­lära. Många “manliga präster” följer deras exempel. Och än­då tiger bis­kop­ar­na så­som deras sätt numera är. Av allt att dö­­ma har utvecklingen gått så långt att endast de som helt och hål­­let saknar blick för verkligheten nöjer sig med dagens si­tu­a­ti­on. De andra måste bätt­re än någonsin tidigare fatta det allvar som folkkyrkan befinner sig i. Vi står inför en total ka­ta­strof. Herren förbarma sig över oss!

Det är fråga om Bibeln

I frågan om kvinnliga präster handlar det först och främst om Bibeln. Det pågår in­gen kamp mot mannens och kvin­nans jäm­lik­het i kyrkan eller mot deras lika rättighet­er i sam­hället. Att beslutet om kvinnliga präster fort­fa­rande blir utsatt för teologisk kri­tik be­ror inte heller på bittra erfarenheter, psykiska avvi­kel­ser eller men­tala stör­ning­ar hos dem som tar sin kallelse på fullt allvar. Nej! Många studenter får betala dyrt för ett gott sam­vete. De offrar sitt liv för kyrkan, som inte vill lida någon­ting för sin Mäs­tares skull och lyda hans ord mitt i för­föl­jel­ser­na. Vad är orsaken till så­dan offervillighet? Svaret fö­re­fal­ler mycket en­kelt: Det är de he­liga Skrifterna som uppmanar var och en att bekänna Jesus som sin Herre. Världen har aldrig kun­nat förstå att någon sät­ter så stort värde på Bibeln. Där­för söker den stän­digt andra för­klaringar, som ofta mynnar ut i plat­ta för­do­mar eller i illa­sin­nade antydningar.

Två centrala bibeltexter

Eftersom Bibelns ord har så avgörande betydelse år efter år i mot­stån­det mot ordningen att ha kvinnor som präster, skall de i detta sam­manhang relevanta verserna under­kas­tas en närmare gransk­ning. De centra­la bibelställen är säkerligen 1. Kor. 14:33b-38 och 1. Tim. 2:11-15. Deras argumentation upp­vi­sar skä­len för varför kyrkan i Finland med sina maktpolitiska åt­gär­­der aldrig har lyckats genomdriva sitt ämbetsbeslut från 1986 i praktiken på alla nivåer. Det har – tack vare Gud! – all­tid funnits människor som lyder Herren mer än her­rar (Apg. 5:29). I dag har vi all anledning att glädja oss särskilt över det flertal unga teo­lo­ger som troget i kristet hopp väntar på ordinationen.

Det är här inte möjligt att kritiskt granska samtliga olika tolk­ningar som har pre­sen­terats om de aktuella bibelställena.  Det­ta skul­le lätt leda till en onödig omständighet, som sna­rare ska­par förvirring än förklarar själva saken. Min mening är inte att besvära läsaren med talrika finesser som kräver kun­skaper i grundspråken och den teologiska fack­ter­mi­no­lo­gin. Jag nöjer mig med att framlägga en en­kel och lättför­stå­e­lig tolk­ning av 1. Kor. 14:33b-38 och 1. Tim. 2:11-15 som bygger på grund­­lig forsk­ning. Det gör jag i den här artikelseriens andra och tredje del.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.