TRO & LIV

Herrens bud och kyrkans ämbete – del 2/3

  1. Kor. 14:33b-38

“(33b) Liksom kvinnorna tiger i de heligas alla för­sam­lingar (34) skall de tiga i era för­sam­ling­ar. De får inte ta­la utan skall underordna sig, som också lagen sä­ger. (35) Vill de veta något, skall de fråga sina män där hem­ma. Ty det är en skam för en kvinna att tala i för­­sam­­lingen. (36) Är det kanske från er Guds ord har gått ut? El­ler har det kommit bara till er? (37) Om nå­gon menar sig vara profet eller andligt ut­rustad, skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud. (38) Men om nå­gon inte erkänner detta, är han själv inte er­­känd.”

   Av citatet framgår att redan i Korint så tidigt som på 50-talet ha­de “kvinnopräster” upp­trätt i den ge­men­sam­ma guds­tjäns­ten, även om alla andra församlingar har praktiserat den rätta, apos­toliska linjen (v. 33b). Att ‘tala’ (v. 34) avser un­der­vis­ning­en, inte t. ex. ‘sladder och pladder’ som enstaka vec­ko­tid­­nin­gar ännu i dag med fullt allvar låter påskina. Så­da­na prob­lem skul­le säkert ha förekommit ibland också i andra för­sam­lin­gar, dess­utom in­te bara mellan kvinnor! Några ringa för­se­el­ser mot den allmänna ordningen skulle för öv­rigt in­te hel­ler förtjäna den ytterst stränga hotelsen som aposteln nu i v. 38 fram­för. Han vill använda hela sin auk­to­ri­tet som Herrens bud­bä­rare för att förändra situati­onen i Ko­rint. Det måste därför vara fråga om kyrkans läroämbete.

   I antiken har lärare (senare också predikanter) utnyttjat lite oli­ka undervisningsmetoder jäm­fört med dem vi har i dag. Un­der­­vis­ning­en sked­de of­ta med hjälp av frågor och svar: läraren frå­­gade och eleverna svarade. Så har t.ex. Sok­­rates och Pla­ton gått till vä­ga på sin tid. De har stän­digt på nytt ställt pre­ci­sa frå­gor till sina åhö­rare och efter deras svar fort­satt med and­ra frågor tills saken var klar. I själva verket an­vänder ju M. Lut­hers Lil­la Katekes samma me­tod. Han upp­re­par frågan “vad är det?” (eller liknande frågor) i var­je hu­vudstycke. Ock­så i Korint har ett sådant sätt att undervisa för­samlingen varit i bruk. Därför mås­te Paulus förneka kvin­norna rätten att stäl­la frå­gor vid för­sam­ling­ens ge­men­sam­ma sammankomster. Han fruk­tar att i detta speciella fall kan deras (sä­ker­ligen i och för sig befogade) läng­tan efter dju­pa­re in­­sikt­er i den kristna tra­ditionen lätt miss­förstås som ett slags ut­övande av lä­roäm­be­tet, något som han alltså tydligt vil­l und­vi­­ka. Därför skall kvin­norna samta­la med sina män där hemma, om de önskar veta än­nu mera om en viss lä­ro­punkt (v. 35).

   I likhet med v. 33b frånkänner Paulus i v. 36 den kristna lo­kal­försam­ling­en i Korint be­fo­gen­heten att age­ra på eget ini­ti­a­tiv i denna fråga. Guds ord har inte gått ut från Korint utan från Jerusalem, vars praxis med alla de heliga apostlarnas auk­to­ri­tet därför blir normerande för hela kyr­kan. Inte heller har Guds ord kommit bara till Korint utan också till flera andra stä­­der, vil­ka alla utan undantag följer den apostoliska ord­ning­en. De krist­na i Korint får alltså inte upp­hö­ja sig själva över den san­na, allmänna ordningen. De måste däremot rätta sig ef­ter den.

   Eftersom församlingen i Korint präglades av en stark “ka­ris­ma­tisk” grundton, framhäver Paulus uttryckligen att inte ens en ny uppenbarelse, något slags högre kunskap genom pro­fe­ti­an räcker för att kullkasta den av honom utfärdade be­stäm­mel­se. Bakom hans auktori­tet står inget mindre än “Her­­rens bud” (v. 37). Jesus Kristus har be­full­mäk­tigat honom att fastställa ord­ningen om kyrkans lä­ro­äm­be­te. Om en karismatiker (el­ler vem som helst) hyser en annan åsikt och lär på ett annat sätt, gör han detta med risk att för­lo­ra evigt liv (v. 38). I ljuset av utvecklingen i våra församlingar un­der de senaste de­cennierna lägger Paulus här fram en vitt­syf­tan­de förutsägelse. Det är först den senaste kyr­kohistorien som av­­slöjar vikten i hans ord. Utifrån dagens perspektiv är det sist och slut­li­gen inte alls svårt att för­stå varför aposteln reagerade så oerhört starkt. Han var en pro­fet!

   En sak måste ytterligare noteras: 1. Kor. 14:33b-38 (liksom ka­pitlet i sin helhet) be­hand­lar sär­skilt ordningen i gudstjänsten (se kontexten). Aposteln tillåter alltså inte att kvinnan skul­­le pre­­di­ka eller leda liturgin. Han reglerar inte närmare för­sam­ling­­ens andra sam­man­kom­ster. Följaktligen gäl­ler budet att ‘ti­ga’ na­turligtvis inte “vanligt” umgänge mellan de krist­na, barn- el­ler ungdomsarbetet, själavården etc. Sådana uppgifter kan kvin­­nor åta sig utan att de därför skulle råka i kon­flikt med den apostoliska traditionen. Det är med andra ord in­te fråga om en motsägelse från vår sida, om kvinnorna än ‘ti­ger’ än ‘ta­lar’.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.