Undervisning

Kyrkans liv del II – Varför har vi gudstjänst?

De kristna har alltid samlats för att tillsammans lovprisa och tillbe Gud, det hör en församling till att fira gudstjänst. Det är ett tillfälle som Gud har gett åt församlingen för att vara till uppbyggelse. För att förstå gudstjänsten, dess liturgi och olika delar är det lättast att komma med frågeställningen: Vad är den till för? Vi ska granska gudstjänstens fyra huvuddelar för att ge svar på denna fråga.

Inledning
Under denna del håller prästen oftast en kort inledning som avlutas med att församlingen gemensamt bekänner sina synder och tar emot förlåtelsens ord. Det visar på vår gemensamma situation och vårt behov av räddning. Efter det sjunger församlingen Kyrie som är en bön om att Gud skulle förbarma sig över oss i vår situation. Efter det kommer lovsången Laudamus där man prisar Fadern, Sonen och Den Helige Ande för vem de är. Inledningen är ett moment där vi förbereds att möta Gud i Ordet och nattvarden genom att erkänna vår situation inför Gud och få upprättelse.

Ordet
Här börjar man med dagens bön som tangerar söndagens tema. Efter det följer textläsningarna ur Gamla testamentet, något av breven/uppenbarelseboken och från något av evangelierna. Meningen med textläsningarna är att få ta del av Guds ord genom Bibeln. Predikan efter detta har som uppgift att utlägga och förklara skriften för åhörarna. I Romarbrevet 10:17 läser vi:

”Alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord.”

Nattvarden (Om nattvardsgudstjänst/mässa)
I denna del av gudstjänsten får vi tillsammans komma inför Herrens nattvardsbord och ta emot Kristi kropp och blod. Där får vi på ett konkret sätt känna att vi också har fått del i den förlåtelse som Gud har skänkt oss. Nattvarden finns inte till för att den skulle ge en mera fullständig förlåtelse för synderna utan för att styrka och trösta oss i vår tro. Detta skede innehåller också en del liturgi så som fridshälsning, där man betonar att man kommer till nattvarden i försoning med varandra och Agnus Dei där man betonar att Jesus är Guds offerlamm.

Avslutning
Här avslutar man ofta med en lovpsalm som prisar Gud för den Han är och för vad Han gör. Prästen ber också välsignelsen över församlingen och visar att förhållandet mellan Gud och deltagarna är riktigt och gott. Till sist avslutar prästen med sändningen som brukar lyda ungefär: Gå i frid och tjäna Herren med glädje. Detta visar på att det kristna livet inte bara är begränsat till söndagens gudstjänst utan fortsätter genom hela veckan.

Det var alltså de fyra huvuddelarna i en gudstjänst. Man kan konstatera att den har utformats för att tillgodose våra andliga behov som syndiga människor och ge oss styrka och kraft inför fortsättningen. Liturgin kan ibland kännas främmande för den ovane besökaren, men det är ett briljant sätt att påminna sig om och bevara eviga sanningar från Bibeln. Liturgin är också en växelverkan mellan prästen och församlingen. Det är inte prästen som firar gudstjänst utan hela församlingen! Gudstjänsten bygger också upp gemenskapen mellan kristna och visar att vi är en enhet. Gud är redo att möta dig i sitt ord och sina sakrament i gudstjänsten, kom och ta del av Guds goda gåvor!

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.