FRÅGOR & SVAR

Vad är tusenårsriket?

Fråga: Vad är tusenårsriket och vad säger Bibeln om det?

Ett av Bibelns mest omstridda kapitel är Uppenbarelsebokens 20:e kapitel. Kapitlet talar om att en ängel kommer ner från himlen och griper djävulen och binder honom för tusen år. Efter de tusen åren släpps djävulen lös för en tid. Johannes beskriver också hur martyrernas själar regerar med Kristus i tusen år. Men de övriga döda får inte liv förrän de tusen åren har gått.

Innehållet i detta kapitel har fått flera olika tolkningar. I grund och botten handlar det ändå om två huvudalternativ som är helt olika varandra: Enligt den ena uppfattningen kommer det att bli ett fridsrike här på jorden innan slutdomen. I detta fridsrike skall Kristus regera tillsammans med sina egna utgående från Jerusalem. Det kommer att bli en tid av harmoni och lycka, livslängden förlängs avsevärt och jorden kommer att vara fruktbärande och lik ett paradis. De som har den här uppfattningen brukar kallas millennialister (efter millenium som betyder tusen år) eller kiliaster (efter grekiskans chiliasmos som betyder tusen år). Den här uppfattningen är vanlig på frikyrkligt håll men finns också här och där i lutherska sammanhang.

Den andra uppfattningen är vanligare på lutherskt håll och handlar om att något sådant fridsrike inte kommer att uppstå här på jorden. I stället tolkar man Upp. 20 symboliskt. Djävulen är bunden genom att Kristus har kommit som den starkare och besegrat den Onde genom sin död och uppståndelse. Kristi kyrka har grundats genom att evangelium har predikats och de troende har del i Jesu seger redan här på jorden. De tusen åren är ett symboliskt tal och betecknar hela kyrkans tid sedan Jesu död och uppståndelse. Enligt denna syn är inget jordiskt lyckorike att vänta i framtiden utan i stället kommer de sista tiderna att bli svåra tider då ondskan kommer att tillta. Men sedan kommer Jesus Kristus tillbaka för att döma levande och döda. 

Här finns inte plats att gå in på all argumentation som framförts om tusenårsriket. Ett viktigt påpekande är ändå att de tusen åren nämns bara i Upp. 20 och att Uppenbarelseboken är en annorlunda bibelbok som innehåller syner som är lite svårtolkade. I evangelierna där Jesu undervisning om de yttersta tiderna finns nämns inte något framtida jordiskt fridsrike. I evangelierna sägs att Jesus kommer tillbaka för att hålla dom, inte för att upprätta ett tusenårigt rike (Matt. 25:31-33). Vidare talas det i Upp. 20 om att det är de troendes själar som regerar med Kristus. Johannes beskriver av allt att döma sådana kristna som har avlidit eller avrättats för sin kristna tros skull och nu lever med Kristus i himlen i ett saligt mellantillstånd mellan döden och uppståndelsen. Med andra ord är detta tusenårsrike inte något framtida, utan det pågår just nu.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.