Undervisning

Varför har vi präster?

Är präster bara en tradition eller finns det också bibliskt stöd för deras särskilda uppgift? I denna artikel behandlas prästämbetet, dess ursprung och uppgifter.

Ett ämbete instiftat av Gud
Själva namnet kommer från det grekiska ordet présbyteros som betyder äldste och omnämns flera gånger i Nya testamentet som någon som skulle tillsättas i de nybildade församlingarna (Ef. 4). Detta ämbete får dock sin början med att Jesus redan under sin tid här på jorden utsåg tolv lärjungar som sedan skulle verka som apostlar och föra ut evangeliet bland människorna. Apostlarna utsåg i sitt ställe äldste i de församlingar som bildades och gav kriterier för vilka som i fortsättningen skulle väljas. Dessa utvalda skulle fortsätta att förvalta de uppgifter som apostlarna ursprungligen fått. Vilka var då dessa uppgifter?

En prästs uppgifter
Prästämbetet kan alltså ses som en fortsättning på apostlarna ämbete, som tog slut i och med deras död. Uppdraget de har är dock detsamma dvs. att predika och bevara enheten kring Guds ord i församlingen. Ett bibelställe som tangerar den uppgift som gavs åt apostlarna är Joh. 20:21-23: “Jesus sade än en gång till dem: ´Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.´ Sedan han sagt detta, andades han på dem och sade: ´Ta emot den helige Ande! Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder så är han bunden.´”

Ett annat bibelställe kommer från 1 Kor 4:1 där Paulus talar om sitt apostlaämbete. “Alltså ska man se oss som Kristi tjänare och förvaltare av Guds hemligheter.”

I dessa två texter talas det både om att förlåta synder och att förvalta Guds hemligheter. Detta handlar alltså om att förvalta de medel genom vilka syndernas förlåtelse blir oss given. Dvs. predikan av Guds ord, avlösningen, dopet och nattvarden. Gud har alltså instiftat ett ämbete där Han använder prästerna som verktyg i församlingen för att vi också ska få ta del av dessa gåvor.

Vem kallar Gud till präster?
Den första ledtråden vi får i denna fråga är att Jesus bland dem som följde honom valde ut tolv män som skulle få denna särskilda uppgift. Dessa hade inte någon särskild social status eller annat kännetecken. Senare i bl.a. Titusbrevet läser vi att en äldste i församlingen skall vara en man som håller sig till ordet och har de egenskaper som krävs för att leda en församling. Första och andra Timoteusbrevet samt Titusbrevet behandlar dessa frågor om du vill fördjupa dig på området.

Vad är då vår uppgift?
Vi ska komma ihåg att prästerna inte får sin uppgift för att de skulle vara några bättre kristna än vi andra. Prästämbete förminskar heller inte vår uppgift i kyrkan. Vi har ännu lika mycket orsak att visa på Kristus med ord och handling och berätta åt världen om det evangelium vi fått ta emot genom Guds nåd. Det kan t.ex. betyda att berätta ditt vittnesbörd för en vän eller ta dig an olika uppgifter inom församlingen. Att förkunna evangelium är hela kyrkans angelägenhet. Kom ihåg att be och stöda våra präster i deras uppgift och lita på att de verkar genom Jesu befallning och är en del av den goda ordning som Gud gett oss.

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.