FRÅGOR & SVAR

Vilken är den lutherska synen på nattvarden?

Fråga: Vad har den lutherska kyrkan för syn på nattvarden? Är brödet och vinet symboler för Kristi kropp och blod? Kan någon nekas nattvard?

Jesus är närvarande i nattvarden
För alla kristna är Jesu instiftelseord i evangelierna (Matt 26:26-29, Mark 14:22-26, Luk 22:17-20) och hos Paulus (1 Kor 11:23-26) avgörande. Men olika kyrkosamfund förstår dessa ord på lite olika sätt. Enligt den symboliska uppfattningen är nattvardens bröd och vin symboler för Kristus. Han är ju i himlen, så därför måste hans närvaro i nattvarden fattas på ett symboliskt, andligt sätt, menar man.

Enligt den realistiska uppfattningen – som är den lutherska – är Kristus närvarande i brödet och vinet på ett verkligt sätt (realpresens). Luther stödde denna uppfattning av Kristi närvaro på instiftelseorden: ”Detta är min kropp… detta är mitt blod.” Luther framhåller att Jesus ju inte sa detta symboliserar”, utan ”detta är” (latin: hoc est).

”Altarets sakrament är vår Herres Jesu Kristi sanna kropp och blod under bröd och vin, instiftat av Kristus själv, för att vi kristna skall äta och dricka det.” (Lilla katekesen)

När andra försvarade den symboliska tolkningen med att Kristus omöjligt kan vara på många nattvardsbord samtidigt, påstod Luther att Kristus som sann Gud har del i Guds allestädesnärvaro (ubikvitet). Därför kan han också vara närvarande överallt där man firar nattvard – samtidigt som han sitter på Faderns högra sida i himlen.

Luther framhöll att nattvarden bör tas emot i tro: ”Det är inte ätandet och drickandet som gör det, utan orden, som står här: ’för er utgiven och utgjutet till syndernas förlåtelse’. Dessa ord tillsammans med det kroppsliga ätandet och drickandet är det avgörande i sakramentet. Den som tror på dessa ord, har det som de säger, nämligen syndernas förlåtelse… värdig och väl beredd är den, som tror på dessa ord: för er utgiven och utgjutet till syndernas förlåtelse.” (Lilla katekesen)

Kan någon nekas nattvarden?
I Stora Katekesen undervisar Luther om vilka som bör hålla sig borta från nattvarden och vilka som är välkomna. Ogudaktiga människor som inte strävar efter att leva fromt ska hålla sig borta från nattvarden, medan de som vill vara fromma, men är svaga och bristfulla, är välkomna:

”Därför skall man här göra en åtskillnad mellan människor. De som är fräcka och otyglade skall man säga, att de må hålla sig borta; ty de är inte skickade att ta emot syndernas förlåtelse då de inte längtar därefter och inte har någon strävan att vara fromma. De andra däremot, som inte är sådana ouppfostrade och självsvåldiga människor, utan gärna skulle vill vara fromma, de skall inte hålla sig undan därifrån, även om de är svaga och bristfulla.”Detta praktiserades ännu fram till mitten av 1900-talet i våra lutherska folkkyrkor, men tillämpas numera sällan.

Tips! Läs även Jimmy Svenfelts text om nattvarden här!

Liknande inlägg:

Kontakta oss

Tror du att arbetet med UngiTro är något som du skulle vilja pröva på, eller vill du ge feedback angående nätportalen? Tveka inte att ta kontakt genom att klicka här, eller genom att sända ditt meddelande till ungitro@gmail.com.